תקנון MENTOR FIT

 • כללי
 1. התקנון המפורט להלן מטרתו להסדיר את מערכת היחסים שבין משתמשי האתר והמצטרפים לתכנית מועדון (להלן:"המנוי/ה") המנויים של My fit plan ו/או Mentor Fit (להלן:"המועדון ו/או החברה").
 2. צוות המועדון והנהלתו מברכים אותך על הצטרפותך למועדון ומאחלים לך הצלחה בהמשך דרכך.
 3. צוות המועדון יעמוד לשירותך בכל שאלה שתתעורר לגבי תכנית האימונים והתזונה המומלצת במהלך הפעילות.
 • הצטרפות ותשלום למועדון
 1. במועד הגשת הבקשה להצטרפות למועדון יחתום המנוי על טופס הצהרת בריאות ותצהיר מטעמו כי הינו עומד בתנאי ההשתתפות במועדון ובתכנית התזונה והכושר האישי שיומלצו בפניו על ידי המועדון. המנוי/ה מתחייב לגלות כל פרט מהותי בקשר לבריאותו ומצבו הפיזי, לרבות כל מגבלה פיזית ו/או אחרת ולרבות שימוש בתרופות קבועות על ידי המצהיר.
 2. התשלום למועדון יעשה על ידי המנוי בכרטיס אשראי ו/או בהעברה בנקאית, בהתאם לפרטים המצויינים באתר המועדון ו/או בהתאם למסלולי התשלום המוצעים על ידי המועדון בהתאם למסלולי התשלום המוצעים ו/או שיוצעו על ידי החברה מעת לעת.
 3. החברה רשאית שלא לקבל בקשת מנוי/ה להצטרף למועדון, מכל סיבה שהיא ומבלי צורך לנמק למנוי/ה את הסיבה לכך.
 4. החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המנוי/ה,לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכל עת, ומבלי צורך לנמק למנוי/ה את סיבת הפסקת ההתקשרות, ובמקרה של הודעת החברה על הפסקת המנוי יקבל המנוי את ההחזר עבור החלק היחסי ששלם מראש לתקופה שבה הופסקה ההתקשרות. המנוי לא יהיה זכאי להחזר או פיצוי כלשהו בגין התקופה עבורה שילם עד למועד הפסקת ההתקשרות כאמור.
 5. התשלום מבוצע על בסיס חיוב חודשי החל מהתאריך בו הצטרף המנוי/ה למועדון ובכל חודש עוקב ואילך לכל אורך תקופת התכנית.
 • תכנית האימונים ותפריט התזונה
 1. תכנית התזונה ואימוני הכושר האישי (להלן:"התכנית") שיומלצו למנוי/ה יהיו על בסיס הצהרות המנוי כאמור לעיל, ויילקחו בחשבון פרטי הצהרת הבריאות ותצהיר המנוי/ה.
 2. התכנית וכל הודעה ו/או מידע ו/או חשבוניות, וכל הודעה בקשר להתקשרות המנוי עם החברה ישלחו למנוי/ה באימייל בלבד. הודעה שתשלח לאימייל של שמסר המנוי תחשב להודעה תקפה ומחייבת לכל דבר וענין.
 3. הרכב תפריט התזונה המוצע למנוי/ה הינו בגדר המלצה בלבד. לאור העובדה שהתפריט אינו מבוסס על בדיקה רפואית אישית של המנוי/ה, המנוי/ה הינו אחראי להתייעץ עם רופא המשפחה מטעמו בענין השתתפות המנוי בתכנית האימונים והתזונה המומלצת, וכן על המנוי/ה לבצע בדיקות רפואיות מקיפות לפני התחלה של התכנית. המועדון אינו בודק את קיום הבדיקות הרפואיות הנ"ל והאחריות לביצועה הינן של המנוי/ה בלבד.
 4. על המנוי/ה לעדכן את המועדון בכתב בטופס הפניה להצטרפות, וזאת, לפני הצטרפותו, על כל מגבלה רפואית ו/או פיזית ו/או אחרת של המנוי/ה וכן על כל תרופה שההמנוי צורך ו/או נוטל באופן קבוע (כגון עקב מחלת הסכרת, לחץ דם, כולסטרול, טריגליצרדים, וכיוצ"ב).
 5. המלצות המועדון ו/או מי מהתזונאים של המועדון ו/או למנוי/ה אינן בגדר חוות דעת רפואית ו/או התוויה רפואית, והינן בגדר המלצה, הכפופה כאמור להתייעצות המנוי/ה עם רופא המשפחה בטרם בצוע ההמלצות על ידי המנוי/ה.
 6. תכנית האימונים למנוי/ה נכתבה על ידי מאמן כושר שמטעם המועדון. התכנית נכתבה על פי הפרמטרים שסיפק המנוי למועדון, ועל המנוי להתריע בפני המועדון ו/או מאמן הכושר על כל קושי שהתגלה בפעילותו הגופנית בהתאם לתכנית על מנת שזו תותאם למנוי/ה בהתאם ליכולותיו.
 • ביטול עיסקה
 1. נעשה הביטול על ידי המנוי/ה תוך 14 ימים ממועד ההרשמה והתשלום והמנוי לא קיבל את תכנית האימונים ותפריט התזונה יהיה זכאי המנוי החזר מלא של התשלום.
 2. נעשה הביטול על ידי המנוי/ה בתוך 14 ימים ממועד ההרשמה והתשלום על ידי המנוי והמנוי קיבל מאת החברה את תכנית האימונים ותפריט התזונה יהיה זכאי המנוי לקבל את החזר התשלום ששילם בניכוי כל הסכומים הבאים:
  2.1 ניכוי סך של 1,960 ₪ בתוספת מע"מ בגין תכנית האימונים ותפריט התזונה שהועברו למנוי. ברם נציין כי תפריט התזונה ותכנית האימונים אשר הוכנו ע״י תזונאי ומאמן כושר בהתאמה אישית תישלח ללקוח. הלקוח מחוייב לאשר בהודעה או במייל את קבלת התכנית לאחר 3 ימי עסקים, התכנית תחשב כנקראה גם בהיעדר אישור הלקוח לאחר 3 ימי עסקים.
  2.2 ניכוי של 40 ₪ בגין עמלת הביטול של חברת הסליקה.
 1. נעשה הביטול על ידי המנוי/ה לאחר 14 ימים ממועד ההרשמה והתשלום על ידי המנוי, והמנוי קיבל את תכנית האימונים ותפריט התזונה מאת החברה, המנוי יהיה זכאי לאחת משתי אפשרויות:
  א. קבלת זיכוי לצורך מימוש עתידי באחת מתכניות הייעוץ, כושר ותזונה של מנטור פיט.
  ב. קבלת זיכוי למימוש בתכנית פרונטלית באחד מסניפי הסטודיואים של שחר ג׳נה.
 2. ביטול עסקה שנעשה מכל סיבה שהיא בתוך 14 ימים ממועד ההרשמה ו/או ביטול עסקה שנעשה מחמת מסלול ייעודי אשר מאפשר ביטול עסקה יחוייב המנוי בהתאם לאמור בסעיף 2.1 וגם סעיף 2.2.

 הקפאת המנוי

המנויה לא יהיה רשאי/ת להקפיא את המנוי עבורו שילם עם הרשמתו, ובלבד שנתן הודעה בכתב על רצונו בהקפאה. המנוי/ה יהיה רשאי לחדש את הרשמתו ליתרת התקופה שבגינה שילם, ובלבד שהחידוש ו/או ההודעה על חידוש המנוי יעשו תוך 12 חודשים ממועד ההודעה על הקפאה. חלפו 12 חודשים ממועד הודעת ההקפאה לא יהיה רשאי המנוי לחדש את ההרשמה ולא יהיה זכאי להחזר כלשהו בגינה.

 • העברת מנוי לאדם אחר

          המנוי אינו רשאי להעביר את המנוי לאדם אחר לרבות לכל קרוב ו/או בן משפחה.

 • רישום ילדים שעד לגיל 18
 1. ילדים ובני נוער שהינם מתחת לגיל 18 אינם רשאים להרשם לתכנית ללא אישור בכתב של הוריהם.
 2. ילדים ובני נוער מתחת לגיל 14 אינם רשאים להרשם לתכנית אף אם נתקבל אישור הורים.
 3. ככל שילד או נער מתחת לגיל 18 נרשם באתר לא יהיה תוקף להרשמתו כל עוד לא נתקבל אישור ההוורים בכתב והחברה אישרה את ההרשמה.
 • נשים בהריון ונשים לאחר לידה
 1. נשים בהריון אינן יכולות להצטרף לתכנית לאור הצורך בפיקוח רפואי לגביהן.
 2. נשים שנכנסו לתהליך הריון במהלך תקופת התכנית ולאחר הרשמתן חייבות לדווח מיידית לחברה על כך מיד שהדבר נהיה בידיעתן. החברה רשאית להפסיק השתתפות בתכנית של נשים בהריון.
 • סודיות פרטי המנוי/ה ומידע הקשור לתכנית
 1. כל מידע שהמנוי ימסור לחברה ישמר בסודיות ולא ייחשף לאחרים ולא יעשה בו שימוש למעט לצרכי התכנית האישית של המנוי/ה.
 2. כל התכניות, התפריטים, תכנית האימונים וכל מידע או מסמך אחר שיימסרו למנוי/ה ו/או שיגיעו לידיהם כתוצאה ו/או בעקבות הצטרפותם והקשורים, במישרין או בעקיפין, תכנית ו/או במועדון ו/או בפעילותו ו/או המכילים או המתייחסים למידע או אינפורמציה הקשורה למועדון, יהיו שייכים למועדון בלבד בכל עת וייחשבו כרכושו לכל צורך ועניין.